Salon Maha Punye

PL EN
Jak dojechać?
0
Twój koszyk ×
  • Twój koszyk jest pusty.
Wartość 0.00 Zobacz koszyk
Kontakt

Regulamin rezerwacji

Regulamin dokonywania rezerwacji i korzystania z usług masażu i zabiegów w salonie Maha Punye Ayurveda.

Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin, określa zasady dokonywania rezerwacji oraz korzystania z usług masażu i zabiegów ajurwedyjskich w salonie masażu ajurwedyjskiego Maha Punye Ayurveda.
2. Drodzy Klienci, prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed przystąpieniem do rezerwacji oraz korzystania z masażu lub zabiegu.
3. Zakres usług świadczonych w Salonie Maha Punye Ayurveda:
Masaż całego ciała Abhyanga, Vishesh,
Masaż proszkami Udvartana,
Masaż gorącymi stemplami Pinda Svedana, Prista Pinda Svedana
Masaże częściowe Shiroabhyanga - głowy, Padabhyanga – stóp, Mukhabhyanga – twarzy, Pristabhyanga – pleców.
Kombinacje manualne masażu olejowego
Shirodhara
Nasya – zabieg na zatoki
Sarvanga Svedana – skrzynia parowa

Klienci:
1. Klientem naszego Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
2. Klientem może być osoba niepełnoletnia, za wyraźną zgodą rodziców, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.

Rezerwacje:
1. Zabiegi w salonie wykonywane są tylko po uprzedniej rezerwacji.
2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, SMS-em, osobiście lub poprzez wiadomość mailową.
3. Odwołanie wizyty musi zostać dokonane z wyprzedzeniem co najmniej 24 – godzinnym. W przeciwnym razie Klient zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty za zaplanowany zabieg. Wyjątkami są sytuacje nagłe, np. wypadki, czy nagła choroba.
4. Kilkukrotne nieprzystąpienie do masażu w umówionym terminie bez wcześniejszej informacji, kilkukrotne odwoływanie lub zmiana terminu zabiegu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem uprawnia salon do niedokonywania dalszych rezerwacji.
5. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłosić się najpóźniej na 5 min przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania masażu na rzecz klienta, który pojawił się z opóźnieniem przekraczającym 20 min.
6. Zabieg może zostać wykonany, mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy zabiegu zostaną skrócone wedle uznania terapeuty. Za tak wykonany zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
7. W przypadku opóźnienia się zabiegu z przyczyn leżących po stronie salonu, w tym pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
8. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z klientem nowy termin zabiegu.
9. Zabiegi powinny być ustalone w chwili rezerwacji. Część zabiegów wymaga wcześniejszego przygotowania.

Higiena i bezpieczeństwo:
1. Powierzchnie płaskie i inne elementy wyposażenia salonu, z którymi klient nie ma bezpośredniego kontaktu, są dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
2. Terminal płatniczy jest dezynfekowany każdorazowo.
3. W salonie stosuje się wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie masażu.
4. Powierzchnie mające bezpośredni kontakt z klientem są dezynfekowane każdorazowo.
5. Salon w trosce o środowisko nie udostępnia majtek jednorazowych.
6. Wszystkie ręczniki, prześcieradła i pokrowce na podgłówki są odpowiednio prane i suszone po każdym zabiegu.
7. Nasi Terapeuci są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanych stanowiskach, posiadają wszelkie certyfikaty, dyplomy, atesty i zezwolenia na pracę odpowiadającą ich stanowisku. Zobowiązani są również do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
8. Terapeuci przed przystąpieniem do zabiegu są zobowiązani do sprawdzenia stanowiska pracy, tj. dokonanie dezynfekcji stanowiska pracy, rąk i przedramion do łokci oraz po zakończeniu zabiegu.

Świadczenie usług masażu i zabiegów ajurwedyjskich:
1. W celu skorzystania z usług Salonu konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna, SMS -em, mailowo lub osobiście. Klient zobowiązuje się do realizacji usług zgodnie z wyznaczonym terminem.
2. Podczas pierwszej wizyty, przed przystąpieniem do zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalnych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach-płytkach, doczepach, śrubach itp. Wszelkie zmiany wymagają pisemnej aktualizacji wywiadu i podpisu Klienta.
4. Podczas zabiegu klient nie powinien nosić na sobie jakiejkolwiek biżuterii, szczególnie naszyjników oraz dużych kolczyków.
5. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
6. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Terapeuta może odmówić jego przeprowadzenia.
7. Terapeuta ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
8. Terapeuta ma prawo odmówić zabiegu, gdy Klient zachowuje się w sposób obsceniczny lub odbiegający od powszechnych norm społecznych. W salonie nie prowadzi się żadnych czynności erotycznych. W salonie NIE MASUJE SIĘ MIEJSC INTYMNYCH.

Płatność:
1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie oraz dostępny w Internecie pod adresem: www.mahapunye.com
2. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką, płatność kartą płatniczą oraz przelewem po wcześniejszym uzgodnieniu. Salon nie pobiera dodatkowych opłat za transakcje niegotówkowe.
3. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na świadczone zabiegi. Regulamin promocji okresowych jest dostępny w na stronie internetowej salonu w zakładce Regulamin promocji okresowych. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
4. W Studio dostępne są także Kupony upominkowe, Karnety płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w czasie nieprzekraczającym daty wypisanej na Kuponie/Karnecie. Studio nie ma obowiązku realizowania ww. kuponów/karnetów po upływie ustalonego terminu. Regulamin zakupu kuponów upominkowych i karnetów znajduje się na stronie salonu.
5. W przypadku nieodwołania wizyty przewidzianej w ramach zakupionego Kuponu/Karnetu, zabiegi przepadają a Salon nie ma obowiązku zwrotu poniesionych za nie wcześniej opłat.

Odpowiedzialność:
1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
2. Salon ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie. Salon nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
3. Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Terapeutów.
4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu.
5. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką masażu w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
6. Odbycie wizyty na zabiegu musi być udowodnione przez klienta np. w postaci rachunku.
7. Salon ma polisę OC.

Pozostałe postanowienia:
1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
2. Prosimy nie korzystać z telefonów, podczas Zabiegów. Prosimy o wyciszanie lub wyłączenie urządzenia.
3. Prosimy o uszanowanie trwającego zabiegu i zachowanie ciszy.

Postanowienia końcowe:
1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.
2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w salonie.
3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 15.04.2022r.

Umów wizytę

Zadzwoń bądź napisz wcześniej – ustalimy dogodny dla Ciebie termin

*Jeśli nie odebrałyśmy od Ciebie telefonu prawdopodobnie jesteśmy w trakcie zabiegu. Zostaw proszę wiadomość głosową, skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie.

Zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną, smsową lub mailową.

+48 539 338 836 info@mahapunye.com Wskazówki dojazdów dla TAXI